Simple & Transparent Pricing.

Know what you pay with our clear pricing structure. No hidden fees.

Miễn phí
Free
 • Basic Features
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • 3-day Data Retention
 • 10 QR Codes
 • 2 Bio Profiles
 • Custom Splash Pages
 • Custom Overlay Pages
 • Event Tracking
 • Team Member
 • Custom Domains
 • Channels
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Campaigns
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • Developer API
 • Limited URL Customization
 • Advertisement-Free
 •  
Get Started
Tính Phí
$9
 • Basic Features
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • 7-day Data Retention
 • Unlimited QR Codes
 • Unlimited Bio Profiles
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • Unlimited Event Tracking
 • Team Member
 • Unlimited Custom Domains
 • Channels
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Campaigns
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • Developer API
 • Limited URL Customization
 • Advertisement-Free
 •  
Get Started
VIP
$18
 • Basic Features
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • 7-day Data Retention
 • Unlimited QR Codes
 • Unlimited Bio Profiles
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • Unlimited Event Tracking
 • Unlimited Team Member
 • Unlimited Custom Domains
 • Unlimited Channels
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Campaigns
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • Developer API
 • Limited URL Customization
 • Advertisement-Free
 •  
Get Started

Custom Splash Pages

Create a custom landing page to promote your product or service on forefront and engage the user in your marketing campaign.

Overlays

Use our overlay tool to display unobtrusive notifications on the target website. A perfect way to send a message to your customers or run a promotion campaign.

Event Tracking

Add your custom pixel from providers such as Facebook and track events right when they are happening.

Frequently Asked Questions

Yes! You can start with our free package and upgrade anytime to enjoy premium features.

Bạn sẽ tự động bị tính phí vào đầu mỗi kỳ cho đến khi bị hủy.

Khi tài khoản của bạn đã bị xóa, đăng ký của bạn sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các liên kết, dữ liệu lưu lượng truy cập, pixel và tất cả các dữ liệu liên quan khác của bạn.

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền tại thời điểm yêu cầu của khách hàng trừ đi số ngày còn lại của gói đã mua.

You will be charged at the beginning of each period automatically until canceled.

Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming