Chính sách và điều khoản

Dưới đây là toàn bộ thông tin các điều khoản điều khoản sử dụng dịch vụ dành cho người sử dụng, gọi là “Chính sách điều khoản” . Bằng việc sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn được hiểu rằng sẽ đồng ý toàn bộ điều khoản đã được đề cập.

I. Chính sách, yêu cầu đối với khách hàng sử dụng Sum.vn:

- Chịu trách nhiệm về link mà bạn rút gọn thông qua nền tảng của chúng tôi.

- Không sử dụng nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, các nội dung văn hóa đồ trụy hay các nội dung trái pháp luật.

- Không kích động, chống phá nhà nước hay cá nhân.

- Không dùng đường link để bán các sản phẩm có nguy cơ gây hại cho người sử dụng.

- Chúng tôi có quyền xóa, sửa các nội dung hoặc đường link nếu vi phạm các yêu cầu trên.

- Chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo về việc xóa bỏ hay sửa các đường link.

- Hệ thống tự động phát hiện và xoá liên kết rút gọn khi phát hiện các trường hợp vi phạm chính sách (lừa đảo, cờ bạc, đồi truỵ....)

II. Giới hạn trách nhiệm:

- Khi đồng ý sử dụng hệ thống của Sum.vn, bạn hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp về nội dung đường link bạn đã tạo hoặc đã xuất bản từ hệ thống của chúng tôi.

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng nền tảng rút gọn link.

- Thông tin cá nhân và mật khẩu truy cập hệ thống bạn cần bảo mật và lưu trữ ở những nơi an toàn. Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đến từ việc bạn không bảo mật tài khoản. 

- Các bài viết trên blog của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia có chuyên môn.

III. Đối với đăng nhập bằng các mạng xã hội Facebook, twitter, Google

- Chúng tôi chỉ thu thập email người dùng để đối chiếu tài khoản.

- Sử dụng đăng nhập nhanh đối với liên kết mạng xã hội.

IV. Đối với thanh toán:

 

- Việc thanh toán hoàn toàn tự động từ đơn vị trung gian Paypal nên Sum.vn hoàn toàn không có liên quan gì đến các vấn đề phát sinh.

- Một số người dùng lợi dụng tính năng thanh toán Paypal cố tình Bypass đều được Paypal nghi nhận.

- Khi người dùng chỉ muốn dùng thử thì nên hủy tính năng gia hạn của Paypal.

=> Mọi vấn đề liên quan đến Paypal chúng tôi sẽ không giải quyết.

VI. Đối với hoàn tiền:

 • Các trường hợp đang sử dụng muốn hoàn tiền thì sẽ được khấu trừ theo thời gian sử dụng và trừ thêm 10% của giao dịch đó.
 • Các trường hợp vừa mua trước 7 ngày sẽ được hoàn tiền 100% giá trị theo Paypal.
 • Các trường hợp mua gói vĩnh viễn chỉ được hoàn tiền 100% trước 7 ngày. Sau 7 ngày sẽ trừ giá trị của gói 50% giá trị của gói.
  Chỉ có thời giạn refund trong 30 ngày kể từ lúc thanh toán.

 

Người sử dụng cần đọc về Chính sách điều khoản, Giới hạn trách nhiệm trước khi sử dụng Sum.vn.

 

 

Policy and terms
Below is the full information of terms of service terms of use for users, called "Terms Policy". By using our platform, you are understood to agree to the entire terms mentioned.

I. Policy and requirements for customers using Sum.vn:

 • Responsible for the link you shorten through our platform.
 • Do not use content related to politics, religion, obscene cultural content or illegal content.
 • Do not incite or destroy the state or individuals.
 • Do not use the link to sell products that may cause harm to users.
 • We reserve the right to delete, edit the content or the link if it violates the above requirements.
 • We are not responsible to notify about the removal or correction of links.
 • The system automatically detects and removes shortened links when detecting policy violations (scams, gambling, debauchery....)

​II. Limitation of Liability:

 • When you agree to use Sum.vn's system, you understand that we are not directly or indirectly responsible for the content of the link you have created or published from our system.
 • We are not responsible for and indemnify users and third parties for direct, indirect, unintentional, special, intangible damages, loss of profits, revenue, reputation credit arising from the use of a link shortening platform.
 • Personal information and system access passwords you need to keep secure and store in safe places. We refuse to be responsible for any damages resulting from your failure to secure your account.
 • The articles on our blog are for reference only. Readers should consult a qualified professional.

III. For login using social networks Facebook, twitter, Google

 • We only collect user emails for account reconciliation.
 • Use quick login for social networking.

IV. For payment:

 • The payment is completely automatic from the intermediary Paypal, so Sum.vn has absolutely nothing to do with the arising problems.
 • Some users who take advantage of the Paypal payment feature to intentionally Bypass are recognized by Paypal.
 •  When users just want to try it, they should cancel the renewal feature of Paypal.
 • => Any problem related to Paypal we will not solve.

VI. For refund:

 • The use cases that want to refund will be deducted according to the time of use and an additional 10% of the transaction will be deducted.
 • Cases that have just been purchased 7 days before will be refunded 100% of the value according to Paypal.
 • In case of buying the permanent package, 100% refund is only available 7 days in advance. After 7 days will deduct the value of the package 50% of the value of the package.
  There is only a refund period of 30 days from the time of payment.


Users need to read about Policy Terms, Limitation of Liability before using Sum.vn.