Điều khoản dịch vụ Sum.VN
Cập nhật lần cuối: Tháng 8 năm 2019

ATP Software (Sum.VN, Việt Nam) cung cấp rút ngắn URL, liên kết thương hiệu tùy chỉnh và quản lý liên kết và các sản phẩm và dịch vụ phân tích cho người dùng của mình Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này (Thỏa thuận của Liên minh), vì chúng chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ Sum.vn và tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và Sum.vn. Nếu bạn chấp nhận Thỏa thuận này hoặc sử dụng Dịch vụ Sum.vn thay mặt cho một công ty hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có quyền ràng buộc công ty đó hoặc pháp nhân khác với Thỏa thuận và, trong trường hợp đó, bạn sẽ, Bạn có thể giới thiệu và áp dụng cho các công ty của bạn và các khách hàng hợp pháp khác. Nếu bạn đã được cấp quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ Sum.vn bởi và thay mặt chủ tài khoản chính, trực tiếp hoặc thông qua quản trị viên, bạn cũng đồng ý tuân theo Thỏa thuận này. Ngoài Thỏa thuận này, việc sử dụng Dịch vụ Bitly của Khách hàng được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của Sum.vn và Chính sách bản quyền DMCA của Sum.vn.